Om projektet

Herunder ses projektaktiviteterne, som kan sorteres efter aktør. Der linkes videre til andre sider, men tøv ikke med at henvende dig, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

 

 • 7. møde i styregruppen d. 07-06-2022
  Styregruppe

  På dette virtuelle møde blev der orienteret og drøftet følgende: Siden sidst, status på leverancer, tilretning&vedligehold&driftsmodeller, efteråret i projektgruppe og styregruppe. Der var et emne som beslutningspunkt: prioritering af midler til projektafslutning.

  Link til fil med agenda og referat.

 • Velbesøgt Grand Review på Maltfabrikken i Ebeltoft d. 24-05-2022
  Advisory Board og Offentlig ERFA

  Med 100 deltagere fra leverandører, projektdeltagere og 25 nysgerrige kommuner blev dagen til et velbesøgt udstillingsvindue for projektet.  

  Dagen bød blandt andet på diskussioner af, hvad AI egentlig er, og hvordan vi bedst kan høste gevinsterne. Det nyudviklede simuleringstool, der kan understøtte kommunerne i at vælge den optimale flådesammensætning, blev præsenteret af Droids Agency, og vi dykkede ned i de lovende resultater fra den første simulering på rutedata.

  Se programmet, billeder og præsentationer fra dagen.

 • Den første simulering med rutedata d. 26-04-2022
  Projektgruppe

  Den første simulering med rutedata peger på et betydeligt potentiale for både besparelser og CO2-reduktion. Simuleringen er gennemført med rutedata fra 26 % af bilflåden i Aarhus Kommune.    

  Resultatet viser, at kørselsbehovet kan dækkes af 15 % færre køretøjer, hvilket giver en økonomisk besparelse der ligeledes lander på 15 %. Som en afledt gevinst vil en reduktion af bilflåden reducere CO2-udledningen med næsten 30 %.

  Læs nyheden om resultaterne og selve simuleringen

 • Flådestyring i danske kommuner d. 22-04-2022
  Projektgruppe

  I starten af 2022 gennemførte projektet og KL i fællesskab en undersøgelse af, hvor langt kommunerne er med omlægning af indkøb og bedre udnyttelse af deres køretøjer. Undersøgelsen viser, at leasing, indkøb og drift sker med stor faglig forskelligehed på tværs af kommunerne, og at kun 25% af kommunerne har flådestyring som en centraliseret funktion. 

  Find alle resultaterne fra undersøgelsen.

 • Anskaffelse af AI-platform til den resterende projektperiode d. 08-04-2022
  Projektgruppe

  Projektet har ønsket at samle datastorage, Kubernetes-funktioner og drift samt udstilling af algoritme og tilhørende brugergrænseflade èt sted. Shrems2-compliance har været et mindstekrav, hvilket har betydet, at datastorage sker hos svenske Safespring. Kontrakten er tegnet med 2021.ai med licens på deres Grace platform i resten af projektperioden frem til udgangen af 2022.

 • 6. møde i styregruppen d. 22-03-2022
  Styregruppe

  For en gangs skyld foregik mødet fysisk i Aarhus og var placeret efter en workshop med projektgruppen. På mødet blev følgende emner genstand for orientering og drøftelse: driftsbudget, program for Grand Review (afslutningskonference), status for PoC på skadedyrsområdet, næste møde. Agenda og referat kan ses her - link til fil

 • Simuleringstool kan understøtte beslutninger til den grønne flådesammensætning d. 15-03-2022
  Projektgruppe

  Med Simuleringstoolet viser projektet, hvordan kunstig intelligens kan understøtte kommunerne i at vælge den optimale flådesammensætninger med henblik på at reducere CO2-udledning med så få omkostninger som muligt.

  Læs om de fire brugerflader i Simuleringstoolet

 • Proof of concept analyse indenfor skadedyrsbekæmpelse d. 08-03-2022
  Projektgruppe

  På baggrund af en stor mængde data fra Slagelse og Favrskov kommuner har it-virksomheden Qampo belyst, at der er både vejtid og CO2 at spare ved at lade en algoritme optimere ruterne. Resultaterne viser, at det er muligt at reducere CO2-udledningen med op til 29% i Slagelse og 5% i Favrskov ved at lade et AI-drevet ruteplanlægningsværktøj fastlægge ruterne.

  Læs hele nyheden om resultaterne af analysen.

 • Ny AI-ordbog d. 01-03-2022
  Projektgruppe

  Når vi arbejder med kunstig intelligens og intelligent flådestyring, støder vi ofte på nye fagudtryk og forskellige tekniske begreber. Derfor har vi samlet de mange begreber i en ordbog.

  Find ordbogen og bliver klogere på de mange fagudtryk

 • 5. møde i styregruppen d. 11-01-2022
  Styregruppe

  På et virtuelt møde i styregruppen var følgende emner til drøftelse og beslutning: konstituering, datasletning/oprydning i datalake, indkøb af AI-platform, planer afledt af konsekvensanalyse, følgegruppe til Grand Review, næste mødedato. Følgende emner var genstand for orientering med mulighed for drøftelse: projektstatus, risikoanalyse, driftsscenarier, konsekvensanalyse/DPIA. Agenda og referat kan ses her - link til fil

 • Offentlig ERFA om Ledelse af AI-projekter i kommuner d. 17-12-2021
  Advisory Board og Offentlig ERFA

  Halvanden times engageret paneldebat var formatet til denne omgang offentlig ERFA.  Hovedtemaet var ledelse af AI-projekter i kommuner og blev debatteret med afsæt i tre tematikker: Forretning og AI-udvikling, AI og det politiske niveau og AI og fremtidens kommune. 

  Debatten blev faciliteret af Jesper Schmidt, lokal projektleder i Sønderborg Kommune og Frank Meier, CBS, der forsker i digitaliseringsprojekter i en række offentlige organisationer. 

  Præsentationen finder I her

 • 2. møde - Demoversion af simuleringstoolet d. 15-12-2021
  Projektgruppe

  Demoversionen af den første version af simuleringstoolet blev præsenteret ved Allan Lyckegaard (Dorids Agency). Der blev bl.a. fremlagt eksempler på mulige simuleringer for sammensætning af en flåde. Hertil suppleret med en åben drøftelse og input til den videre udvikling af simuleringstoolet. Afslutningsvis blev overvejelser omkring inkludering af simulering på ladestandere og kapacitet i elbilerne diskuteret. 

  Mødet blev afviklet med bred deltagelse fra projektgruppens medlemmer og interessenter fra interne i de respektive organisationer. Præsentationen finder I her.

 • 1. møde - Demoversion af simuleringstool d. 24-11-2021
  Projektgruppe

  Første gennemgang af simuleringstoolet havde fokus på præsentation af de baggrundsdata, der lige nu er integreret i simuleringstoolet. I kan se overblikket over baggrundsdata her.

  Den videre dialog bestod af deltagernes input til mulige metadata til toolet. Metadata er væsentlige for brugeren, da det fungere som hjælpetekster til at forstå de output som simuleringstoolet generer. På den måde skabes der gennemsigtighed i brugen af simuleringstoolet. 

  Præsentationen fra mødet finder I her.

 • 4. møde i styregruppen d. 11-10-2021
  Styregruppe

  Styregruppemødet blev endnu engang afviklet med godt engagement, gode diskussioner samt input fra mødedeltagerne. Herunder med diskussion om hvilke udviklingsaktiviteter der skal arbejdet videre med. Se hvad der blev besluttet på mødet i referatet her.

 • AI-flådestyringsERFA Offentlig på Digitaliseringsmessen d. 30-09-2021
  Advisory Board og Offentlig ERFA

  Denne omgang ERFA Offentlig blev afholdt på KL scenen til Digitaliseringsmessen. Her præsenterede projektleder Henrik Bojsen projektets findings. Disse findings tog afsæt i bl.a. AI-driftsmodeller, BI som forøvelse for AI, SCRUM og det virtuelle setup, AI-GDPR, evaluering af projektet samt kommunikation. Præsentationen finder I her.    

 • 2. møde i Advisory Board d. 27-09-2021
  Advisory Board og Offentlig ERFA

  Endnu et dialogrigt møde afholdt med Advisory Board. Denne gang med ny mand ombord. KMD har nemlig foretaget rolleskift, hvilket betyder at vi fik budt velkommen til har Johan Skriver Frydensberg, som er Director hos KMD. 

  Med gode input fra mødedeltagerne, fik vi diskuteret GDPR, temaer til evaluering af AI-projektet samt vedligeholdelse og drift af det fremtidige system og algoritmer. Du finder referatet her. 

 • Idecamp workshop d. 30-08-2021
  Projektgruppe

  Anden fysiske workshop blev afholdt på Kaløvig Badehotel. Rammerne for dagen var ideværksted, med det formål at genbesøge de eksisterende løsningsscenarie, og forsøge at udfolde og konkretiserer løsningerne. Derudover blev der formuleret helt nye ideer samt forslag til andre mulige løsninger. 

  Med deltagelse fra projektgruppen, de nye leverandører fra Qampo og AI-vismanden Anders Kofod-Petersen blev dagen velafviklet på et højt fagligt niveau og med stort engagement. Præsentation fra dagen finder I her

   

 • 2. møde i følgegruppen d. 26-08-2021

  Mødet blev afviklet med godt engagement og spændende diskussioner blandt mødedeltagerne. Herunder bl.a. hvorvidt det er muligt at applicere løsningerne til andre kommuner, brugen af eksterne konsulenter til tilbudsindhentningen. Mødet afrundes med input til næste skridt i projektet. Uddybende referat findes her

 • 3. møde i styregruppen d. 10-05-2021
  Styregruppe

  Introduktionen til mødet var en kort status på AI-projektet. Herefter fulgt af en kort præsentation af simuleringsværktøjet, som styregruppen gav feed-back på. Beslutninger om fase 2 for projektet blev truffet. Slutteligt blev der orienteret om informationssikkerhed, herunder risikovurdering, databehandleraftale og DPIA samt projektets risici. Referatet kan du finde her

 • AI-flådestyringsERFA offentlig d. 16-06-2021
  Advisory Board og Offentlig ERFA

  Et virtuelt webinar med mange deltagere repræsenteret fra både kommuner og private virksomheder. Der blev præsenteret simuleringsværktøj, AI-projektets organisering, anskaffelsesmodel og gevinst-risiko samt findings og aktiviteter fra fase 1. Alt sammen præsenteret med godt engagement og spørgelyst fra deltagerne. 

 • AI-midtvejsworkshop d. 15-06-2021
  Projektgruppe

  Den første fysiske workshop med projektgruppen blev afholdt på Kaløvig Badehotel. Med gode input og virtuelt deltagelse fra AI-vidmand, Anders Kofoed-Petersen, blev der diskuteret løsninger og AI. Desuden blev der taget et kig bagud med en midtvejsevaluering, mens Tim Pedersen afsluttede dagen, med et kig ind i, hvordan anden fase skal organiseres. 

 • 2. møde i styregruppen d. 01-03-2021

  På mødet blev kommunernes lokale roller, som projektledere og dataansvarlige præsenteret. Ligeledes blev sløret løftet for, hvem der vandt udbuddet som fase 1 leverandør. Det blev Droids Agency der fik tildelt opgaven frem til sommerferien. Med deltagelse fra Tim Daniel Hansen og Jonas Lüttichau fra Droids blev deres team samt planen for fase 1 præsenteret. Mødet blev afrundet med en god længere drøftelse om CAN-data. Se hele referatet her

   

 • Hypoteseworkshop d. 07-01-2021
  Projektgruppe

  Fire timers virtuel hypoteseworkshop med projektgruppen og deltagere fra forskellige fagområder. 20 forskellige hypoteser blev drøftet, gennemarbejdet og prioriteret efter Co2-reduktion, økonomisk gevinst samt sværhedsgraden af en evt. implementering. Miro blev brugt som whiteboard-værktøj og workshoppen blev faciliteret af Kaare Pedersen og Lotte Reumert fra Peak Consulting Group. Se hypoteserne som de så ud i tilbudsmaterialet til fase 1

 • Kursus: SCRUM og agile d. 20-01-2021
  Projektgruppe

  Kursusdag for projektgruppen med SCRUM og agil arbejdsmetode som tema. Kurset blev afholdt virtuelt med Tim Pedersen fra TryZone. 

 • Projektgruppemøde d. 25-01-2021
  Projektgruppe
 • Kursus: Virtuel Kommunikation d. 28-01-2021
  Projektgruppe

  En kursusdag for projektgruppen med gode tips, tricks og værktøjer til god virtuel kommunikation. Særligt relevant for dette projekt hvor størstedelen af arbejdet foregår virtuelt og på tværs af fem kommuner. Kurset blev afholdt Jesper Vilstrup fra Epo. 

 • 1. møde i styregruppen d. 03-12-2020
  Styregruppe

  Mødet blev debuteret med en kort præsentationsrunde af styregruppens medlemmer. Indledningsvis fik de en status på AI-signaturprojektet. Derudover blev budget, anskaffelser, styregruppens opgaver samt den fremtidige mødekadencen besluttet. Mødet blev afrundet med en endelig beslutning om projektets grafiske identitet samt kommunikation. Læs hele referatet her.  

Intelligent flådestyring og klimasmarte kørselsmønstre